Home    Wetgeving    Erkenningsregeling    Uitvoering tanksanering    Tanksaneringsbedrijven  

 

 

 

 

 

 

Wegwijzer

Tanksanering

 

 

UITVOERING VAN DE TANKSANERING 

 

Bij het saneren van tanks dienen de tanksaneringsbedrijven zich aan een aantal regels te houden. Deze worden hieronder weergegeven. Verder wordt nog een aantal praktische aandachtspunten gegeven voor het beoordelen van offertes.

 

 

Aanvraag offerte bij een tanksaneringsbedrijf


Nadat is vastgesteld dat er een tank gesaneerd moet worden, komt de aanvraag bij een saneringsbedrijf aan de orde. Het is aan te bevelen bij meerdere bedrijven een offerte aan te vragen (minimaal 2, standaard is 3). De bedrijven werken veelal met standaard offertes. Is er bij u sprake van bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld de tank ligt onder een betonvloer of de tank is reeds eerder gedeeltelijk gesaneerd), geef dit duidelijk aan bij de aanvraag van de offerte. In deze gevallen zal de sanering op een aangepaste manier moeten plaatsvinden.

 

Bij een aanvraag zijn de volgende gegevens van belang:

-    naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van de opdrachtgever;

-    grootte en het soort brandstof dat in de tank heeft gezeten (meestal huisbrandolie);

-    ligging (bereikbaarheid etc.) en eventueel aantal tanks;

-    eventuele bijzondere omstandigheden.

 

 

Beoordeling van de offertes

 

 Nadat u de gevraagde offertes heeft ontvangen kunt u de offertes vergelijken. Onderstaand zijn naast de prijs een aantal zaken aangegeven die in de offerte van belang zijn. Hierbij gaat het om:

-    eventueel extra kosten afvoer reststoffen;

-    afvoer van de tank naar een geaccepteerd verschrotingsbedrijf (indien de tank in zijn geheel wordt verwijderd);

-    vullingsgraad van de tanks bij afvullen;

-    afvoer van reststoffen naar een erkend verwerker (wettelijk verplicht);

-    verzekeringen;

-    klachtenregeling;

-    uitsluitingen en meerwerk.

 

 

De saneringswerkzaamheden


Nadat u opdracht gegeven heeft voor het uitvoeren van de saneringswerkzaamheden gaat het saneringsbedrijf aan het werk.

 

Melding aan het bevoegd gezag

Het saneringsbedrijf is verplicht om tien dagen voor het begin van de saneringswerkzaamheden het bevoegd gezag (de gemeente) op de hoogte te stellen van de voorgenomen tanksanering. Bij deze (schriftelijke) melding aan het bevoegd gezag moet worden opgegeven de naam van het tanksaneringsbedrijf, contactpersoon, het adres waar de tank is gelegen, de wijze van tanksanering, de inhoud van de tank, het soort product dat in de tank is opgeslagen en de conclusie van het bodemonderzoek.

 

Vooronderzoek

Het eerste onderdeel van de saneringswerkzaamheden is het vooronderzoek. Dit betreft allereerst het lokaliseren van de tank. Is de plaats van de tank niet precies bekend dan kan met behulp van een metaaldetector de plaats van de tank worden gevonden.

Hierna worden grondboringen verricht. De aldus verkregen grondmonsters worden  beoordeeld. Doel hiervan is vast te stellen of er sprake is van bodemverontreiniging. Wordt bodemverontreiniging aangetroffen, dan dient het bevoegd gezag (veelal de gemeente) hiervan op de hoogte gesteld te worden.

 

Vrijgraven tank en product wegzuigen

Als bij het bodemonderzoek geen bijzonderheden worden aangetroffen, wordt begonnen met de sanering. Hiertoe wordt de tank vrijgegraven en wordt het mangatdeksel verwijderd. Dan wordt het nog in de tank aanwezige product weggezogen.

 

Reiniging

Vervolgens wordt de tank inwendig onder hoge druk gereinigd. Na het reinigen wordt een (visuele) controle op reinheid uitgevoerd. De leden van de VETS hebben er nadrukkelijk voor gekozen de reiniging uitsluitend met behulp van hoge druk uit te voeren. Zij achten de risico's bij handmatige reiniging, hoewel dat formeel is toegestaan, voor de gezondheid en de veiligheid van het personeel niet aanvaardbaar. Op grond van de richtlijnen van de Arbeidsinspectie gelden er overigens strenge eisen voor het handmatig reinigen (zie o.m. P 69 'Veilig werken in besloten ruimten).

 

Restproducten

De producten die uit de tank worden verwijderd, inclusief het spoelwater worden afgevoerd naar een erkende vergunninghouder. Onderdeel van de saneringswerkzaamheden is verder het productvrij maken van alle leidingen en het verwijderen van alle bovengrondse delen van de leidingen.

 

Afvoer van de tank

Met ingang van 1 januari 1999 is het verplicht de tank geheel te verwijderen. Deze verwijderingsplicht geldt voor in gebruik zijnde tanks waarvan het gebruik beŽindigd wordt en voor oude tanks die nog op geen enkele manier gesaneerd zijn. Het saneringsbedrijf draagt ervoor zorg dat de uitgegraven tanks ter verwerking wordt afgevoerd naar gespecialiseerde bedrijven die een vergunning hebben voor het verwerken van de oude tanks.

 

 

Hersanering van reeds eerder gesaneerde tanks


Voor het van kracht worden van de wettelijke regels voor het saneren van niet meer in gebruik zijnde ondergrondse olietanks (1 maart 1993) werden er al tanks buiten gebruik gesteld. Tanks die voor 1 maart 1993 zijn geleegd en onklaar gemaakt voldoen in principe aan de wettelijke regels. Voor deze tanks geldt geen saneringsverplichting. Wel kan het bevoegd gezag (veelal de gemeente) aanvullende eisen stellen, zoals het hersaneren van de ondergrondse tank.

Voor het hersaneren bestaat een certificeringsregeling. Deze houdt in dat alsnog een bodemonderzoek wordt uitgevoerd en dat gecontroleerd wordt of er binnen de tank nog vervuiling aanwezig is. Wordt er vervuiling geconstateerd dan dient de tank alsnog te worden gereinigd en/of het vervuilde product (restanten olie, vervuild water, zand en/of schuimbeton) te worden verwijderd. Voor het overige wordt de sanering conform het bovenstaande uitgevoerd.
Ook in gevallen dat er geen saneringsbewijs kan hersanering een oplossing bieden.

 

 

Saneringscertificaat

 

 Na het saneren van de tank en het voldoen van de factuur van het saneringsbedrijf wordt een saneringscertificaat verstrekt. Een voorbeeld hiervan is te vinden op de pagina over de erkenningsregeling.

 

Veiligheid en arbo


Bij het saneren van tanks gelden uitgebreide veiligheidseisen. Deze dienen ter bestrijding van de risico's van brand- en explosiegevaar, vergiftigingsgevaar en verstikkingsgevaar. Zo dient het saneringsbedrijf te zorgen voor voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen, een zuurstof/explosiemeter, ter zake deskundig personeel en materieel.